CYMUNED COMMUNITY

Providing the platforms to support talent from grassroots through to professional

CYMUNED

COMMUNITY

Rydym yn parhau i feithrin creadigrwydd mewn cymunedau trwy gyfrwng ein rhaglen agored a chynhwysol. Mae ein hyb creadigol ar gyfer dawns a’r celfyddydau yng Nghaerdydd yn arbenigo mewn creu amgylcheddau sydd wedi’u gwreiddio a’u hysbrydoli gan ddysgu creadigol.

Rydym yn rhedeg rhaglen wythnosol o ddosbarthiadau dawnsio stryd sy’n agored a blaengar, amserlen gylchdroadol o weithdai trawsddisgyblaethol a sesiynau mewnwelediad i’r diwydiant er mwyn ysbrydoli a chefnogi ein cymunedau.

Ar hyn o bryd mae ein rhaglen yn cael ei chynnal mewn dau leoliad – yn Nhrelái a Butetown. Os gwelwch yn dda, lawrlwythwch yr amserlen ddiweddaraf isod a chadwch lygad ar ein tudalennau Instagram a Facebook am y datblygiadau diweddaraf.

 

Mae ein partneriaid cymunedol yn cynnwys Hyb Cymunedol Butetown, Coleg Brenhinol Cymru, Elympia, Ysgol Mount Stuart a Ballet Cymru.

 

I gofrestru ar gyfer dosbarthiadau, cysylltwch os gwelwch yn dda â: classes@jukeboxcollective.com

We continue to nurture creativity in communities through our open and inclusive programme. Our creative hub for dance and the arts based in Cardiff specialises in creating environments that are embedded and inspired by creative learning.

We run a weekly programme of open and progressive street dance classes, a rotating timetable of cross-disciplinary workshops and industry insight sessions to inspire and support our communities.

Currently our programme is held at two venues in Ely and Butetown. Please download the most recent timetable below and keep an eye out on our Instagram and Facebook pages for the latest developments.

 

Our community partners include Butetown Community Hyb, Royal Welsh College, Elympia, Mount Stuart School and Ballet Cymru.

 

To sign up for classes please contact: classes@jukeboxcollective.com

Mae gennym hanes hir o ymgysylltiad cymunedol â phobl ifanc o bob rhan o Dde Cymru a’i Chymoedd. Amcan allweddol, yn ein hachos ni, yw cefnogi hyfforddiant a datblygiad pobl ifanc, bwydo mwy o bobl ifanc i fyd gwaith proffesiynol yn y celfyddydau, galluogi symudedd cymdeithasol yng nghymunedau ymylol De Cymru ac annog twf y dosbarth creadigol. Gyda’ch cefnogaeth chi gallwn barhau i:

 

  • Gweithio gyda grwpiau sy’n fwy anodd eu cyrraedd, cynyddu cyfranogiad a mynediad i’r celfyddydau, gan roi’r offer a’r adnoddau i bobl ifanc gyflawni eu potensial creadigol unigryw
  • Meithrin talent ffres, gan gefnogi’r genhedlaeth nesaf
  • Creu gwaith celfyddydau perfformio ‘o safon fyd-eang’ ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol
  • Bod yn eiriolwyr dros amrywiaeth a chynhwysiant

 

Ni fyddai’r fath ehangder o waith yn bosibl heb gefnogaeth amhrisiadwy ein partneriaid. Rydym bob amser yn chwilio am bartneriaethau newydd cyffrous gydag unigolion, cwmnïau, ymddiriedolaethau a sefydliadau.

 

I drafod cefnogi Jukebox Collective, cysylltwch, os gwelwch yn dda, ag Emily Brake yn:

emily@jukeboxcollective.com

CYNGOR LOGO BLK ON WHT

We have a long history of community engagement with young people from across South Wales and the Welsh Valleys. A key objective for us is to support the training and development of young people, feeding more young people into professional work in the arts, enabling social mobility within the marginalised communities of South Wales and encouraging growth of the creative class. With your support we can continue to:

 

  • Work with harder to reach groups, increasing participation and access to the arts, giving young people the tools and resources to fulfil their unique creative potential
  • Nurture fresh talent, supporting the next generation
  • Create ‘world-class’ performing arts work on a national and international platform
  • Be advocates for diversity and inclusion

 

Such a breadth of work would not be possible without the invaluable support of our partners. We are always looking for exciting new partnerships with individuals, companies, trusts and foundations.

To discuss supporting Jukebox Collective please contact Emily Brake at  emily@jukeboxcollective.com

AMSERLEN/TIMETABLE

DOSBARTHIADAU/CLASSES

HIP HOP

Mae hip hop, sy’n deillio o ddull rhydd sîn clwb yr 80au cynnar yn Ninas Efrog Newydd, yn cael ei greu gan gymysgedd o ddawnsfeydd parti a symudiadau fel y dougie, the running man a llawer iawn mwy. Mae’r ddawns heintus hon wedi dod yn un o’r arddulliau dawns mwyaf poblogaidd yn y byd. Bydd ein dosbarthiadau yn eich tywys trwy lyfrgell hip hop, gan eich cyflwyno i’r traciau gwreiddiol arweiniodd at greu pob symudiad. Byddant yn eich gadael â dealltwriaeth eang o ddull rhydd a pherfformiad hip hop – yr hen ddull a’r newydd. Addas ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr i ddawnswyr proffesiynol.

 

Emerging from the early 80’s freestyle club scene of NYC, hip hop is formed by a mix up of party dances and moves such as the dougie, the running man and many more. This contagious dance has become one of the most popular dance styles in the world. Our classes will take you through the hip hop library, introducing you to the original tracks that led to the creation of each move. Leaving you with a broad understanding of freestyle and the performance of both old and new school hip hop. Suitable for all levels from beginners to professional.

LOCKING

Arddull funk yn syth o’r 70’au. Llyfn, weithiau’n egnïol a – heb os nac onibai – mae’n ffynci! Dawns berfformio sy’n cael ei hysbrydoli gan gartwnau fel Scooby Doo, gyda symudiadau animeiddiedig sy’n cynnwys points, locks, head twirls a llawer mwy. Does dim angen dilysiad, mae lockers yn aml yn rhoi ‘pawen lawen’ (‘high five’) iddynt eu hunain yn hyderus, gyda’u symudiad ‘pawen lawen’ nodweddiadol. Byddwn yn mynd â chi o eistedd yn y rhigol i driciau a hollti’r afl (splits). Addas ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr i ddawnswyr proffesiynol.

 

A funk style straight from the 70’s. Smooth, sometimes energetic and most definitely funky! A performance dance that takes inspiration from cartoons such as Scooby Doo, with animated moves made up of, points, locks, head twirls and many more. No need for validation, lockers often confidently give themselves five, with their signature high five move. We will take you from sitting in the groove to tricks and splits. Suitable for all levels from beginners to professional.

BREAKIN'

Dawns gyntaf a gwreiddiol y diwylliant hip hop. Dechreuodd B-boying yn y Bronx, Efrog Newydd. Mae’n cynnwys top rocks, footworks, power moves a freezes. Rydym wedi ffurfio cydweithfa o diwtoriaid a mentoriaid breaking o gymysgedd o griwiau blaenllaw o bob cwr o’r DU, i gynnal cyfres o weithdai mewn cydweithrediad â Jukebox, gan greu ein dull gweithredu ffres, personol. Bydd y tiwtoriaid yn rhannu eu profiad personol ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sylfaen gref ar draws yr holl ddisgyblaethau sy’n rhan o breaking: meithrin cryfder, hyblygrwydd, cydbwysedd a chydsymud. Addas ar gyfer pob lefel. Cysylltwch â ni er mwyn cofrestru ar gyfer ein bloc nesaf.

 

The first and original dance of hip hop culture. B-boying originated from the Bronx, NY. It consists of top rocks, footworks, power moves and freezes. We’ve formed a collective of breaking tutors and mentors from a mix up of leading crews throughout the UK, to run a series of workshops in collaboration with Jukebox, creating our own fresh approach. Tutors share their personal experience and provide students with an opportunity to develop a strong foundation across all the disciplines that make up breaking: building strength, flexibility, balance and coordination. Suitable for all levels. Get in touch to register for our next block.

CYFOES/CONTEMPORARY

Archwilio ac adeiladu sgiliau mewn Dawnsio Cyfoes, Bale a’r gwyddorau ymarferol y tu ôl iddynt. Magu hyder, gwella techneg a chynyddu geirfa ddawns a gwybodaeth am Seicoleg, Ffiseg, Biomecaneg a Niwrowyddoniaeth. Mae’r dosbarth hwn yn archwilio gwahanol dechnegau cyfoes e.e. techneg Cunningham, Graham, Release, Flying low a Humphrey, gan symud trwy ymarferion symudedd, hyblygrwydd a chryfhau. Symud ymlaen â chyfres o ymadroddion sy’n cydgysylltu ac yn herio’r cof, cyfuniadau teithio ysgogol a thasgau byrfyfyrio a choreograffig arloesol i hybu sgiliau meddwl yn greadigol a dadansoddi dawns. Mae’r dosbarthiadau hwyliog ac addysgiadol hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr o bob gallu a chefndir ym myd y ddawns.

 

Explore and build skills in Contemporary, Ballet and the practical sciences behind them. Building confidence, improving technique and increasing dance vocabulary and knowledge of Psychology, Physics, Biomechanics and Neuroscience. This class explores different contemporary techniques such as Cunningham, Graham, Release, Flying low and Humphrey technique, moving through mobility, flexibility and strengthening exercises. To progress on with a series of coordination and memory challenging phrases, stimulating travelling combinations and innovative improvisational and choreographic tasks to boost skills in creative thinking and dance analysis. These fun and informative classes are suitable for students of all abilities and dance backgrounds.

GWEITHDAI GWESTEION/GUEST WORKSHOPS

Cyfres gylchdroadol o weithdai gyda gwesteion arbennig. Edrychwch ar ein hamserlen ddosbarth er mwyn gweld beth sydd ar y gweill gyda ni’r mis hwn.

 

A rotating series of workshops with special guests. View our class timetable to see what we’ve got coming up this month.

DOSBARTH AGORED/OPEN CLASS

Mae’r dosbarth hwn yn wahoddiad agored i fyd Jukebox Collective. Bob wythnos rydym yn ei gymysgu â gwahanol diwtoriaid o’n Collective, gan gyflwyno i chi gylchdro o’n tiwtoriaid a’n harweinwyr gorau fydd yn rhannu eu sgiliau ar draws rhai o’n hoff ddawnsiau stryd: popping, hip hop, locking, house, breaking a mwy. Mae’r dosbarth hwn yn rhoi’r hyblygrwydd i aelodau alw heibio a gadael fel y mynnant heb syrthio ar ei hôl hi. Addas ar gyfer pob lefel.

 

This class is an open invitation to the world of Jukebox Collective. Each week we mix it up with different tutors from our Collective, giving you a rotation of our best tutors and leaders, sharing their skills across some of our favourite street dances: popping, hip hop, locking, house, breaking and more. This class gives flexibility for members to drop in and out as they please without falling behind. Suitable for all levels.

FFITRWYDD NEUADD DDAWNS/DANCEHALL FITNESS

Cyfuniad o ddawns a ffitrwydd. Mae’r dosbarth hyfforddi cardio hwn yn ffordd hwyliog a hawdd o hoenuso a chanolbwyntio ar guriadau mwyaf poblogaidd y neuadd ddawns. Yn addas ar gyfer dechreuwyr pur, 16+ oed.

 

A fusion of dance and fitness. This cardio training class is a fun and easy way to tone up and get down to our most loved dancehall beats. Suitable for complete beginners, ages 16+.

POPPING

Yng Nghaliffornia, yn ystod canol i ddiwedd y 70au, y cychwynnodd popping. Mae popping yn arddull funk sy’n seiliedig ar ystwytho a chrebachu’r cyhyrau trwy symudiadau ar guriad ac mae’n cynnwys ystod o wahanol arddulliau e.e. boogaloo, twisto flex, toy man, scarecrow a llawer mwy. Bydd ein dosbarthiadau yn rhannu gwybodaeth am hanes a geirfa, yn dysgu arddulliau oddi mewn i deulu popping ac yn rhannu ein cyfrinachau arbennig ni sydd wedi creu rhai o’r poppers mwyaf ffres sydd ar y sîn ar hyn o bryd. Addas ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr i ddawnswyr proffesiynol.

 

Popping originated in California during the mid to late 70’s. Popping is a funk style that is based on flexing and contracting the muscles though movement on beat, made up with a range of different styles such as boogaloo, twisto flex, toy man, scarecrow and many more. Our classes will share knowledge of history and vocabulary, teach styles within the family of popping and share our very own secrets that have formed some of the freshest poppers on the scene right now. Suitable for all levels from beginners to professional.

HOUSE

Ganwyd House yn Ninas Efrog Newydd yn gynnar yn yr 80au. Mae’n cynnwys footworking, jacking a lofting. Dylanwadwyd ar y dull dawnsio hwn gan amrywiaeth o wahanol ddawnsiau sydd wedyn yn cael eu hymgorffori â cherddoriaeth house a dawnsio clwb e.e. salsa, capoeira, breakin’ a hip hop dull rhydd. Gyda chyfres o ddosbarthiadau o ddechreuwyr i wellhawyr, bydd ein dosbarthiadau yn dysgu’r elfennau sylfaenol i chi, yn meithrin eich hyder i greu eich amrywiadau eich hun ac yn rhoi geirfa house i chi er mwyn i chi dyfu’n unigol a gwneud y dull dawnsio rhydd hwn yn ddawns bersonol i chi. Addas ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr i ddawnswyr proffesiynol.

 

House was born in NYC in the early 80’s. Made up of footworking, jacking and lofting. It takes influence from a variety of different dances that are then incorporated with house music and club dancing such as salsa, capoeira, breaking and hip hop freestyle. With a series of classes from beginners to improvers, our classes will teach you basic foundation, build your confidence to create your own variations and provide you with house vocabulary to grow individually and make this freestyle dance your own. Suitable for all levels from beginners to professional.

DAWNSIO STRYD I BLANT/KIDS STREET DANCE

Oed: 7 i 11 mlwydd oed.

Dosbarth gallu cymysg fydd yn rhoi blas i chi o ddiwylliant hip hop ynghyd â chyflwyniad i’r gwahanol arddulliau sy’n gorwedd dan yr ymbarél ‘dawnsio stryd’. Caiff y dosbarthiadau eu teilwra i drawsgroesi, a dysgir hanfodion hip hop, popping, locking, breakin’, house a mwy. Rydym yn aros yn gyfoes gyda’r dawnsiau parti diweddaraf ac, yn bwysicaf oll, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ollwng gafael a bwrw ati. Mae’r dosbarth hwn yn ffordd berffaith i newydd-ddyfodiaid fagu hyder.

 

Age: 7 to 11 years old.

Mixed ability class that will give you a taste of hip hop culture and an introduction into the different styles that sit under the umbrella of street dance. Classes are tailored to crossover, teaching the basics of hip hop, popping, locking, breaking, house and more. Staying on trend with the latest party dances and most importantly giving students the opportunity to let go and get down. This class is a perfect confidence builder for new comers.

WAACKING

Dawns disgo gadarn, ffyrnig a ddechreuodd yn y sîn clwb hoyw yn LA yn y 70’au. Caiff ystumiau dramatig, cymeriadau ac adrodd straeon eu cyfuno â footwork ynghyd â symudiadau braich cyflym, miniog, cryf a llyfn. Rydym ni wedi creu cyfres o ddosbarthiadau bloc er mwyn darparu ystod sy’n cwmpasu’r rhigolau. Yn addas ar gyfer pob lefel. E-bostiwch, os gwelwch yn dda, er mwyn cofrestru ar gyfer y gweithdy nesaf fydd ar gael gennym.

 

A strong, fierce disco dance that started in the gay club scene in LA in the 70’s. Dramatic poses, characters and storytelling are combined with, footwork coupled with quick, sharp, strong and fluid arm motions. We’ve created a series of block classes to provide a range that covers the grooves. Suitable for all levels. Please email to register for our next available workshop.

BABY BREAKIN'

Bydd y dosbarth bychan hwn yn gweithio’n agos gyda’r babanod gan roi iddyn nhw’r sylfaen i ddod i ni yn genhedlaeth nesaf ein b-boys a’n b-girls. Rydym yn canolbwyntio ar rythm, cerddgarwch a symudiadau llawr, yn meithrin hyblygrwydd, cydbwysedd, cryfder, cydsymud a’r dasg anoddaf oll, canolbwyntio. Byddwch chi’n synnu pa mor gyflym maen nhw’n dysgu!

 

This small class will work closely with the babies giving them the foundation to become our next generation of b-boy’s and b-girl’s. Focusing on rhythm, musicality & floor movements, building flexibility, balance, strength, coordination and the hardest job of all, concentration. You’ll be surprised how fast they catch on!

DAWNSIO STRYD I OEDOLION/ADULT STREET DANCE

Yn addas ar gyfer dechreuwyr pur, sy’n chwilio am gyflwyniad i arddulliau dawnsio stryd e.e. hip hop, breakin’, house, popping a locking. Dysgu cam wrth gam yr elfennau sylfaenol, dawnsfeydd cymdeithasol a gwybodaeth, a hynny mewn ffordd hamddenol hwyliog, gan helpu i feithrin eich cryfder, eich cydsymud a’ch ffitrwydd.

 

Suitable for complete beginners, that are looking for an introduction to street dance styles such as hip hop, breaking, house, popping and locking. Learning step by step the foundation, social dances and knowledge, in a fun relaxed way, whilst helping build your strength, coordination and fitness.

DAWNSIO STRYD I BOBL IFANC/TEEN STREET DANCE

Mae’r dosbarth pob arddull hwn yn rhoi i chi ddiwylliant hip hop ynghyd â chyflwyniad i’r gwahanol arddulliau sy’n gorwedd dan ymbarél ‘dawnsio stryd’. Caiff y dosbarthiadau eu teilwra i drawsgroesi, a dysgir hanfodion hip hop, popping, locking, breakin’, house a mwy. Rydym yn aros yn gyfoes gyda’r dawnsiau parti diweddaraf ac, yn bwysicaf oll, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ollwng gafael a bwrw ati. Mae’r dosbarth hwn yn ffordd berffaith i newydd-ddyfodiaid fagu hyder. Yn addas ar gyfer dechreuwyr, 12-16 oed.

 

All styles class gives you hip hop culture and an introduction into the different styles that sit under the umbrella of street dance. Classes are tailored to crossover, teaching the basics of hip hop, popping, locking, breaking, house and more. Staying on trend with the latest party dances and most importantly giving students the opportunity to let go and have fun. This class is a perfect confidence builder for new comers. Suitable for beginners, 12-16 years old.

TWITORIAID/TUTORS

 

Mae ein tiwtoriaid hyfforddedig a phroffesiynol yn cyfuno eu harddull a’u profiad unigol â’n dull unigryw ni o addysgu.

 

Our trained and professional tutors combine their individual style and experiencewith our unique teaching approach.

ACADEMI

Mae Academi Jukebox yn darparu cyfle cynhwysol unigryw i’r rhai sydd â thalent, waeth beth fo’u cefndir, er mwyn iddyn nhw allu cyflawni eu potensial a llunio dyfodol cadarnhaol, creadigol. Mae’r rhaglen datblygiad artistig – sy’n dair blynedd o hyd – yn arfogi myfyrwyr â’r sgiliau creadigol, yr wybodaeth a’r hyder i ffynnu.

 

Rydym yn darparu gofod lle mae pobl ifanc yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi yn eu dysgu personol; rydym yn cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel mewn dawnsio stryd, ochr yn ochr â rhaglen sgiliau creadigol. Trwy ein sesiynau dwys wythnosol, mentora parhaus, dosbarthiadau meistr a gweithdai diwydiant rydym yn annog cydweithredu, chwilfrydedd, rhyddid artistig, cyfnewid diwylliannol a meddwl gwreiddiol.

 

Lansiwyd yr Academi yn wreiddiol yn 2015 mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru ac mae wedi cynnwys cyfraniadau gan ddetholiad eang o bartneriaid, ac yn eu plith Opera Cenedlaethol Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Gymnasteg Olympaidd Caerdydd, Dawns Powys, Theatr y Sherman, Syrcas NoFit State , Pafiliwn Butetown a National Theatre Wales. 

 

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau agored ar gyfer ein rhaglen 2020. Os hoffech gael y cyfle i gael mynediad i’n blwyddyn academi nesaf, os gwelwch yn dda, cysylltwch drwy academy@jukeboxcollective.com.

 

Jukebox Academy provides a unique inclusive opportunity for those with talent, irrespective of background, to fulfil their potential and shape positive, creative futures. The three-year artistic development programme equips students with the creative skills, knowledge and confidence to prosper.

 

We provide a space where young people feel valued in their own learning; offering high-quality training in street dance alongside a creative skills programme. Through our weekly intensives, ongoing mentoring, masterclasses and industry workshops we encourage collaboration, curiosity, artistic freedom, cultural exchange and original thinking. 

 

The Academy was initially launched in 2015 in partnership with Wales Millennium Centre and has included contributions from a wide selection of partners including the Welsh National Opera, Cardiff Vale College, National Museum Wales, Cardiff Olympic Gymnastics, Powys Dance, Sherman Theatre, NoFit State Circus, Butetown Pavilion and National Theatre Wales.

 

We are currently taking open applications for our 2019 programme. If you would like the opportunity to access our next academy year, please contact academy@jukeboxcollective.com.

ACADEMY-NEW-PIC

CYFARFOD Â’R MYFYRWYR/MEET THE STUDENTS

CYSYLLTU Â NI/CONTACT US

[wpforms id=”1382″]

CYFEIRIAD/ADDRESS

Prif Swyddfa
Canolfan Gymunedol Butetown
40 Sgwâr Loudoun
Butetown, Caerdydd
CF10 5UZ

Head Office
Butetown Community Centre
40 Loudoun Square
Butetown, Cardiff
CF10 5UZ

 

FFÔN/PHONE


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/jukeboxcollectiv/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673