Ni/Us

Adrodd straeon a mynegiant creadigol trwy naratif symud. Rydym yn pontio’r bwlch rhwng gwaith cymunedol a phroffesiynol trwy ein rhaglenni cyfranogi a’n hasiantaeth greadigol.

Storytelling and creative expression through the narrative of movement. We bridge the gap between community and professional work through our participate programmes and creative agency.

Maniffesto/Manifesto

Rydym yn gymuned o storïwyr gweledol wedi’n cysylltu gan weledigaeth artistig sy’n cael ei rhannu: credinwyr ym mhŵer perfformio. Trwy ein dull cydweithredol unigryw, rydym yn gweithio i greu profiadau sy’n cysylltu, yn ysbrydoli ac yn grymuso.

Credwn fod gan bawb yr hawl i gael mynediad i’r celfyddydau. Rydym yn croesawu eraill i’n cymuned i feithrin, mentora, cefnogi, rhannu a chreu. Rydym yn eiriolwyr brwd dros gyfraniad cadarnhaol celfyddyd a diwylliant i gymdeithas sy’n fwy cyfartal, egnïol, sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol, yn gynaliadwy a heddychlon. At hyn rydym ni’n ymdrechu.

We are a community of visual storytellers connected by a shared artistic vision: believers of the power of performance. Through our uniquely collaborative approach, we work to create experiences that connect, inspire and empower.

We believe everyone has the right to access the arts. We welcome others into our community to nurture, to mentor, to support, to share and to create. We are passionate advocates for art and cultures positive contribution to a more equal, active, socially engaged, sustainable and peaceful society. For this we strive.

Ein Stori/Our Story

Mae Jukebox Collective yn benllanw dros 15 mlynedd o brofiad yn y diwydiant celfyddydau perfformio. Rydym ni’n defnyddio’r arbenigedd hwn i lunio’r gwaith rydym ni’n ei greu, yr artistiaid rydym ni’n eu cynrychioli a’r dalent rydym ni wedi ymrwymo i’w datblygu. Ers ei greu, mae Jukebox Collective yn parhau i feithrin creadigrwydd mewn cymunedau gyda’i raglenni cyfranogi, yn ogystal â darparu adloniant o’r radd flaenaf, perfformiadau â siarad, rheoli talent a gwasanaethau creadigol ar draws y sectorau masnachol, corfforaethol a phreifat trwy lansio ei asiantaeth greadigol.

Jukebox Collective is the culmination of over 15 years experience in the performing arts industry. We use this expertise to shape the work we create, artists we represent and the talent we are committed to develop. Since its creation, Jukebox Collective continues to nurture creativity in communities with its participate programmes, as well as delivering world-class entertainment, be- spoke performances, talent management and creative services across the commercial, corporate and private sectors through the launch of its creative agency.

Liara Barussi

Liara Barussi yw sylfaenydd a chyfarwyddwr artistig Jukebox Collective. Mae ei gweledigaeth wedi’i gwreiddio mewn cydweithredu ac archwilio’r cysyniad o ddawns fel iaith ar gyfer chwedleua ysbrydoledig.

Fel ymgynghorydd perfformio, mae hi wedi perfformio, curadu, cynghori ac addysgu, yn bennaf trwy gyfrwng dawns, ond mae hi hefyd yn ymchwilio i ddisgyblaethau creadigol eraill gan gynnwys cynhyrchu, rheoli digwyddiadau, coreograffi, cyfarwyddo celfyddyd a gwireddu syniadau. Yn ogystal â chynhyrchu gwaith o safon uchel ar gyfer ffilm ac ar lwyfan, mae Liara yn cyflwyno gwaith addysgu a datblygu artistiaid pwerus ac ysbrydoledig sydd wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol. Mae hi wedi mentora a chyflwyno gweithdai yn helaeth ar draws y DU, India, UDA, Moroco a ledled Ewrop.

Mae Liara wedi creu gwaith theatr ac wedi derbyn comisiynau gan nifer o sefydliadau gan gynnwys Breakin Convention BBC, S4C, Gwobrau BRIT ac wedi gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau recordiau, asiantaethau hysbysebu, brandiau ffasiwn ac artistiaid cerdd ac yn eu plith mae Madonna, Grand Master Flash ac Aluna George.

Ar hyn o bryd mae Liara yn aelod o Fforwm y Celfyddydau a Chreadigrwydd, Cynulliad Cymru; mae hi’n rhan o weithgor Sher- man Five ac wedi bod yn feirniad a mentor yng Nghystadleuaeth Dawnsiwr Ifanc y BBC. 

Liara Barussi is the founder and artistic director of Jukebox Collective. Her vision is rooted in col- laboration, and exploring the concept of dance as a language for inspirational story-telling.
As a performance consultant, she has performed, curated, advised and taught, largely through the medium of dance, but also delving into other creative disciplines including producing, event management, choreography, art direction and idea realisation. As well as producing high class work for film and on stage, Liara delivers powerful, inspiring education and artist development work that has been recognised internationally. She has mentored and taught workshops extensively across the UK, India, USA, Morocco and throughout Europe.
Liara has created theatre work and received commissions from numerous organisations including Breakin Convention BBC, S4C, the BRIT Awards and has worked in partnership with record la- bels, advertising agencies, fashion brands and music artists including Madonna, Grand Master Flash and Aluna George.

Liara currently sits on the Arts and Creativity Forum for the Welsh Assembly; is part of the Sher- man Five working group and has been a judge and mentor on BBC Young Dancer.

Gyrfaoedd/Careers

Mae Jukebox Collective yn cyflogi Rheolwr Rhaglen a Chyfranogiad. Lwarlwytho y pecyn swydd Yma

Rydym yn cynnig ystod eang o swyddi, gan gynnig cyfleoedd i staff wneud cynnydd yn eu gyrfa ynghyd â datblygiad personol parhaus. Rydym yn gweithredu polisi cyfle cyfartal.
I gael gwybod mwy am swyddi gwag cyfredol, cysylltwch, os gwelwch yn dda â: admin@jukeboxcollective.com

Jukebox Collective is hiring a Programme & Participation Manager. Download the Job Pack Here

We offer a wide range of jobs, offering staff opportunities for career progression and continuous personal development. We operate an equal opportunities policy 

To find out about current vacancies please contact: admin@jukeboxcollective.com

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/jukeboxcollectiv/public_html/wp-includes/functions.php on line 4673